Rekrutacja uczestniczek/uczestników do projektu pn. „Do pracy wskocz-sukcesów poczuj moc!”

Gmina Skoczów (Lider projektu) wraz z Partnerami – Powiatowym Urzędem Pracy w Cieszynie oraz Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” od 01.09.2016r. ogłaszają nabór uczestniczek/uczestników do projektu pn. „Do pracy wskocz-sukcesów poczuj moc!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego (Poddziałanie 7.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020).

Uczestniczką/uczestnikiem projektu może zostać osoba bezrobotna powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), która spełnia łącznie następujące warunki:

 • jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie,
 • posiada ustalony II profil pomocy zgodnie z art. 33 ustawy o promocji zatrudnienia
  i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 645 z późn. zm.),
 • zamieszkuje teren Gminy Skoczów,
 • posiada niskie kwalifikacje (tj. osoba posiadająca wykształcenie co najwyżej ponadgimnazjalne).

W szczególności do projektu zapraszamy osoby wychowujące co najmniej jedno dziecko do 6 r.ż./dziecko niepełnosprawne do 18 r.ż., z niepełnosprawnościami, kobiety powyżej 40 r.ż., długotrwale bezrobotne (za osoby długotrwale bezrobotne uznaje się osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy - łącznie z okresem przed rejestracją w Powiatowym Urzędzie Pracy).

Rekrutacja do projektu przebiega w dwóch etapach:

 1. Specjaliści ds. rekrutacji dokonywać będą wstępnej selekcji uczestniczek/uczestników do projektu. W ramach pierwszego etapu osoby zainteresowane udziałem w projekcie będą wypełniać wstępną deklarację uczestnictwa;
 2. Osoby wstępnie zakwalifikowane, które podpisały wstępną deklarację uczestnictwa, zostaną zaproszone przez doradcę zawodowego Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” na rozmowy doradcze, w trakcie których zostaną określone ich predyspozycje zawodowe, celowość uczestnictwa w projekcie oraz podjęta zostanie decyzja o ostatecznym zakwalifikowaniu danej osoby do projektu.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt ze Specjalistami ds. rekrutacji (pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie) – Panem Arkadiuszem Grygierkiem lub Panią Katarzyną Kubat pod numerem telefonu 338514991 wew. 133 lub osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie (Plac Wolności 6, 43-400 Cieszyn) parter, stanowisko 16 lub 17.

Projekt przewiduje następujące wsparcie dla zrekrutowanych uczestniczek/uczestników:

 • objęcie indywidulanym poradnictwem zawodowym,
 • uczestnictwo w dziewięciodniowych warsztatach „Wskocz do pracy”,
 • działania w zespole z doradcą zawodowym oraz specjalistą ds. kontaktu
  z pracodawcami, których finałem ma być znalezienie odpowiedniego pracodawcy, który przyjmie do siebie daną uczestniczkę/danego uczestnika w ramach oferowanych
  w projekcie instrumentów rynku pracy lub ustalenie szkolenia indywidualnego dla danej uczestniczki/danego uczestnika, które pozwoli na podniesienie kwalifikacji zawodowych, a tym samym wpłynie na zwiększenie szans na rynku pracy;
 • odbycie stażu (do 6 miesięcy), w okresie którego przysługuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych lub podjęcie pracy w ramach prac interwencyjnych, lub podjęcie pracy w ramach dofinansowania do wynagrodzenia uczestniczek/uczestników pomiędzy 50 a 60 r.ż., lub odbycie szkolenia indywidualnego dopasowanego do potrzeb lokalnego rynku pracy, w trakcie którego będzie przysługiwało stypendium szkoleniowe (zgodnie z art. 41 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy);
 • możliwość uzyskania zwrotu kosztów dojazdu na warsztaty lub do miejsca odbywania stażu, lub do miejsca do odbywania szkolenia;
 • możliwość uzyskania refundacji kosztów opieki nad dzieckiem do lat 6/niepełnosprawnym do lat 18, w czasie odbywania stażu lub w czasie pracy w ramach prac interwencyjnych.

Załączniki:

 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
 2. Wstępna deklaracja uczestnictwa do projektu.

 

 

Wróć

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Więcej". Więcej...