Aktualności

Mariusz Andrukiewicz Laureatem!!!

Mariusz Andrukiewicz Laureatem!!!

Mariusz Andrukiewicz, Paweł Buszman, Rafał Brzoska i Wojciech Sobieraj to laureaci drugiej edycji Nagrody Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta. - To niebywałe, jak wiele odwagi, konsekwencji w dążeniu do celu mają polscy przedsiębiorcy, osoby działające społecznie, lokalni liderzy. Adresatami tych nagród jest człowiek, przedsiębiorca, ale to wcale nie musi oznaczać biznesmana. To człowiek, który wierzy, działa i daje. To ogromny zaszczyt być dziś wśród was – powiedział Dariusz Mioduski, przewodniczący Kapituły Nagrody Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta.

Więcej...

Mariusz Andrukiewicz nominowany do prestiżowej nagrody

Mariusz Andrukiewicz -prezes fundacji, nominowany do Nagrody im. Jana Wejcherta! Nagrody Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta przyznawane są osobom odnoszącym sukcesy w biznesie, działającym społecznie i wyróżniającym się innowacyjnym podejściem do biznesu.

Więcej...

Nabór pomysłów na spółdzielnie socjalne

W związku z koniecznością zmiany terminu naboru wniosków na założenie spółdzielni socjalnych w ramach projektu "Spółdzielnie socjalne drugiej generacji - II edycja" zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania pomysłów w dniach od 4 do 11 lutego 2013 roku. W projekcie mogą wziąść udział zarówno osoby fizyczne jak i prawne uprawnione do założenia spółdzielni socjalnej.

Więcej...

Załóż spółdzielnię socjalną

Wszystkich chętnych do założenia spółdzielni socjalnej w ramach projektu "Spółdzielnie socjalne drugiej generacji - II edycja" zapraszamy do zgłaszania pomysłów na spółdzielnie socjalne. Nabór zgłoszeń prowadzony będzie od 21 - 28 stycznia 2013 roku. Spośród wszystkich zgłoszeń wybrane zostaną do realizacji dwa najlepsze pomysły.

Więcej...

Spotkania informacyjne - spółdzielnie socjalne

Informujemy, że 27 grudnia 2012 r. odbędą się kolejne spotkania informacyjne dla osób zainteresowanych założeniem spółdzielni socjalnej. Mając na względzie Państwa wygodę, spotkania przeprowadzone zostaną w dwóch lokalizacjach.

Więcej...

Cieszyńskie Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego - konferencja podsumowująca

Cieszyńskie Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego - konferencja podsumowująca

W piątek 14 grudnia br. w Cieszynie odbyła się konferencja podsumowująca projekt "Cieszyńskie Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego". Spotkanie miało miejsce w siedzibie Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej "Być Razem", która była partnerem projektu. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego powiatu cieszyńskiego. Spotkanie prowadził Bartosz Tyrna - prezes zarządu Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER z Cieszyna (Lidera projektu).

Więcej...

Strategia współpracy JST i NGO w powiecie cieszyńskim

„Cieszyńskie Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego” to projekt, który miał na celu rozwój potencjału trzeciego sektora dla jego efektywnego i świadomego uczestnictwa w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego, jak również wsparcie współpracy organizacji pozarządowych z sektorem publicznym w powiecie cieszyńskim. W wyniku jego realizacji powstała "Strategia współpracy organizacji pozarządowych i sektora publicznego w powiecie cieszyńskim".

Więcej...

"Bądźmy razem" - zakończenie projektu

30 listo­pada zakoń­czył się pro­jekt „Bądźmy razem – coaching spół­dzielni socjal­nych na tere­nie Cie­szyna”, reali­zo­wany przez Fun­da­cję Roz­woju Przed­się­bior­czo­ści Spo­łecz­nej „Być Razem”. Celem pro­jektu był roz­wój przed­się­bior­czo­ści spo­łecz­nej, w szcze­gól­no­ści spół­dziel­czo­ści socjal­nej, jako sku­tecz­nej formy rein­te­gra­cji społeczno-zawodowej.

Więcej...

Więźniowie dla przedszkolaków

Więźniowie dla przedszkolaków

30 listopada zakończył się projekt "Bądźmy razem - coaching spółdzielni socjalnych na terenie Cieszyna", prowadzony przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej "Być Razem". W jego ramach grupa więźniów z cieszyńskiego Zakładu Karnego wzięła udział w szkoleniach zawodowych z zakresu stolarstwa i ślusarstwa. Założeniem projektu było też przeprowadzenie przez beneficjentów jednego działania wolontarystycznego. W ten sposób w więziennych warsztatach powstały zabawki, które teraz trafiły do Przedszkola nr 8 w Cieszynie.

Więcej...

Łączy nas charakter

24 września ruszyła nowa kampania społeczna, organizowana przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Jej hasło to: „Łączy nas charakter”. Celem akcji jest zaznajomienie szerszego odbiorcy, zwłaszcza przedsiębiorców z sektora MŚP, z ideą przedsiębiorstw społecznych i ekonomii społecznej.

Więcej...

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Więcej". Więcej...