Misja i cele

Misja

  • Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” powołana została w 2007 roku przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem” z Cieszyna. Idee Fundacji wynikają w dużym stopniu z doświadczeń Stowarzyszenia jednak zakres jej działalności poszerzony jest o prowadzenie przedsiębiorstwa społecznego, wspieranie spółdzielni socjalnych, przedsiębiorstw społecznych, firm nastawionych również na działalność o charakterze społecznym, stowarzyszeń oraz innych form aktywności społecznej budowanych na wartościach solidarności, wzajemności i współdziałania.
  • Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” z Cieszyna realizuje liczne projekty ukierunkowane na aktywizację osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez pracę i edukację. Tworząc nowe miejsca pracy w prowadzonym przez siebie przedsiębiorstwie społecznym wspieramy powrót do społeczeństwa osób zagrożonych marginalizacją.

Cele fundacji:

  • tworzenie warunków do kształtowania i rozwoju człowieka jako jednostki stanowiącej duchową, psychologiczną i intelektualną całość, funkcjonującą w określonych warunkach społecznych, poprzez: edukację, pracę, inicjowanie aktywności zawodowej, w tym przedsiębiorczości, wsparcie, pomoc wzajemną,
  • pomoc osobom wykluczonym społecznie, zagrożonym marginalizacją, grupom defaworyzowanym – bezrobotnym, chorym i niepełnosprawnym, bezdomnym, samotnym, uzależnionym, dotkniętym ubóstwem, uchodźcom oraz innym potrzebującym wsparcia,
  • integracja środowisk lokalnych wokół skutecznego rozwiązywania problemów społecznych,
Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Więcej". Więcej...