"Krajowa Sieć Reintegracji – wzmocnienie instytucji zatrudnienia socjalnego w działaniach polityki społecznej wobec wykluczenia społecznego"

Cel projektu: utworzenie Klubu Integracji Społecznej prowadzącego zajęcia zgodnie z Wzorcem Nowego Profilu Usług Reintegracyjnych działającego w ramach Modelu Krajowej Sieci Reintegracji.
 
Adresaci projektu: osoby, które ukończyły 18 rok życia, nie uczące się, za­miesz­ka­łe na terenie powiatu cie­szyń­skie­go, speł­nia­ją­ce co najmniej jedną z poniżej wy­mie­nio­nych prze­sła­nek:

1. osoby z orze­cze­niem o nie­peł­no­spraw­no­ści w stopniu: lekkim, umiar­ko­wa­nym, znacznym
2. osoby bez­ro­bot­ne za­re­je­stro­wa­ne w PUP-ie, bierne zawodowo,
3. osoby ko­rzy­sta­ją­ce ze świad­czeń pomocy spo­łecz­nej,
4. osoby opusz­cza­ją­ce pieczę za­stęp­czą albo zakłady karne,
5. osoby ko­rzy­sta­ją­ce z Programu Ope­ra­cyj­ne­go Pomoc Żyw­no­ścio­wa,
6. osoby bezdomne albo do­tknię­te wy­klu­cze­niem z dostępu do mieszkań.

Formy wsparcia dla uczest­ni­ków projektu:
1. do­radz­two i kon­sul­ta­cje – in­dy­wi­du­la­ne spo­tka­nia każdego uczest­ni­ka projektu z doradcą za­wo­do­wym, pra­cow­ni­kiem so­cjal­nym, psy­cho­lo­giem oraz prawnikiem;
2. szko­le­nia miękkie - re­ali­za­cja warsz­ta­tów z zakresu umie­jęt­no­ści psy­cho­lo­gicz­no­-spo­łecz­nych, umie­jęt­no­ści in­ter­per­so­nal­nych, edukacji fi­nan­so­wej, umie­jęt­no­ści po­ru­sza­nia się po rynku pracy z ele­men­ta­mi ekonomii spo­łecz­nej;
3. szko­le­nia zawodowe - kończące się eg­za­mi­nem i wydaniem cer­ty­fi­ka­tu po­twier­dza­ją­ce­go uzy­ska­nie nowych kwa­li­fi­ka­cji za­wo­do­wych.

Pla­no­wa­ne efekty re­ali­za­cji projektu:
1. uzy­ska­nie kwa­li­fi­ka­cji przez 20 osób,
2. podjęcie pracy przez 10 osób.

Udział w pro­jek­cie jest BEZPŁATNY.
Kwota do­fi­nan­so­wa­nia: 180.210,00 zł.

Wróć

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Więcej". Więcej...