„Lepszy Ty”

 

Lepszy Ty”

 

Projekt re­ali­zo­wa­ny przez Fundację Rozwoju Przed­się­bior­czo­ści Spo­łecz­nej „BYĆ RAZEM” z siedzibą w Cie­szy­nie przy ul. Wałowej 4 w part­ner­stwie ze Sto­wa­rzy­sze­niem Wspie­ra­nia Ini­cja­tyw Go­spo­dar­czych „DELTA PARTNER” z siedzibą w Cie­szy­nie przy ul. Zamkowa 3A/1

Okres re­ali­za­cji:01.01.2021 – 31.12.2022

Cel projektu:: wzrost aktywności społeczno-zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 200 osób (110 K, 90 M) tym 12 osób (6 K, 6 M) niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych społecznie z terenu powiatu cieszyńskiego poprzez kompleksowe działania na rzecz integracji osób z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji w okresie 24 miesięcy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2022.

Adresaci projektu: w wieku 18 do 55 lat, zamieszkujących na terenie powiatu cieszyńskiego, w tym 48 osób zamieszkujących miasto powiatowe - Cieszyn, średnio po 24 osoby z gmin miejskich oraz miejsko-wiejskich (Wisła, Ustroń, Skoczów, Strumień) oraz średnio po 8 osób z gmin wiejskich (Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Istebna, Zebrzydowice). Będą to osoby wykluczone społecznie bądź zagrożone wykluczeniem społecznym wynikającym z przynajmniej jednej z niżej wymienionych przesłanek:

 1. osoby niepełnosprawne z orzeczeniem (12 osób; 6 K, 6 M) - w tym osoby upośledzone intelektualnie w stopniu lekkim lub upośledzone w stopniu lekkim i zaburzone/chore psychicznie, lub tylko z obniżoną sprawnością intelektualną i zaburzone lubchore psychicznie, w tym osoby posiadające stopień umiarkowany lub znaczny;
 2. bezrobotne zarejestrowane w UP lub osoby bierne zawodowo, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym,
 3. korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej - opuszczające pieczę zastępczą lub zakłady karne
 4. korzystające z PO PŻ - potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu - bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych MIiR w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji PO na lata 2014-2020.

 

Formy wsparcia dla uczest­ni­ków projektu:

 1. do­radz­two i kon­sul­ta­cje – in­dy­wi­du­la­ne spo­tka­nia każdego uczest­ni­ka projektu z doradcą za­wo­do­wym, pra­cow­ni­kiem so­cjal­nym oraz psy­cho­lo­giem;
 2. doradztwo grupowe - re­ali­za­cja warsz­ta­tów z zakresu umie­jęt­no­ści psy­cho­lo­gicz­no­-spo­łecz­nych, umie­jęt­no­ści in­ter­per­so­nal­nych, edukacji fi­nan­so­wej, umie­jęt­no­ści po­ru­sza­nia się po rynku pracy z ele­men­ta­mi ekonomii spo­łecz­nej;
 3. szko­le­nia zawodowe - kończące się eg­za­mi­nem i wydaniem cer­ty­fi­ka­tu po­twier­dza­ją­ce­go uzy­ska­nie nowych kwa­li­fi­ka­cji za­wo­do­wych;
 4. staże - re­ali­zo­wa­ne będą na jednym z czterech warsz­ta­tów w Fundacji Rozwoju Przed­się­bior­czo­ści Spo­łecz­nej „BYĆ RAZEM”: kuchni, pralni, ma­nu­fak­tu­rze WellDone oraz warsz­ta­cie po­rząd­ko­wym przez okres 5 miesięcy.

Pla­no­wa­ne efekty re­ali­za­cji projektu:

 1. uzy­ska­nie kwa­li­fi­ka­cji przez 120 osób (66 kobiet, 54 mężczyzn);
 2. aktywne po­szu­ki­wa­nie pracy przez 67 osób (37 kobiet, 30 mężczyzn);
 3. podjęcia pracy przez 50 osób (27 kobiet, 23 mężczyzn).

Udział w pro­jek­cie jest BEZPŁATNY, za­in­te­re­so­wa­nych do wzięcia w nim udziału za­pra­sza­my do kontaktu z punktem re­kru­ta­cyj­nym pod nr tel.: 502 778 114.

Wartość projektu:4 464 654,78 zł

Kwota do­fi­nan­so­wa­nia z Unii Eu­ro­pej­skiej: 3 794 956,56 zł.

 

Wróć

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Więcej". Więcej...