„Nowy początek”

 

Cel projektu: wzrost aktywności społeczno-zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 40 osób (18 kobiet i 22 mężczyzn) zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych społecznie z terenu powiatu cieszyńskiego poprzez kompleksowe działania na rzecz integracji osób z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji w okresie 19 miesięcy realizacji projektu.

 

Adresaci projektu: osoby w wieku od 18 do 55 lat, zamieszkałe na terenie powiatu cieszyńskiego, spełniające co najmniej jedną z poniżej wymienionych przesłanek:

 1. osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu: lekkim, umiarkowanym, znacznym
 2. osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP-ie zakwalifikowane do tzw III profilu albo osoby bierne zawodowo,
 3. osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej,
 4. osoby opuszczające pieczę zastępczą albo zakłady karne,
 5. osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
 6. osoby bezdomne albo dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań.

Formy wsparcia dla uczestników projektu:

 1. doradztwo i konsultacje – indywidulane spotkania każdego uczestnika projektu z doradcą zawodowym, pracownikiem socjalnym oraz psychologiem;
 2. szkolenia miękkie - realizacja warsztatów z zakresu umiejętności psychologiczno-społecznych, umiejętności interpersonalnych, edukacji finansowej, umiejętności poruszania się po rynku pracy z elementami ekonomii społecznej;
 3. szkolenia zawodowe - kończące się egzaminem i wydaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych;
 4. staże - realizowane będą na jednym z czterech warsztatów w Fundacji „BYĆ RAZEM”: kuchni, pralni, manufakturze WellDone oraz warsztacie porządkowym przez okres 9 miesięcy.

 

Planowane efekty realizacji projektu:

 1. uzyskanie kwalifikacji przez 14 osób,
 2. aktywne poszukiwanie pracy przez 10 osób,
 3. podjęcia pracy przez 7 osób.

 

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY, zainteresowanych do wzięcia w nim udziału zapraszamy do kontaktu z punktem rekrutacyjnym pod nr tel.: 502 778 114.

Wartość projektu: 1 014 601,00 zł

Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 963 870,95 zł.

Wróć

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Więcej". Więcej...