„Nowy START”

Nowy START”

 

Projekt realizowany przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „BYĆ RAZEM” z siedzibą w Cieszynie przy ul. Wałowej 4 w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Gospodarczych „DELTA PARTNER” z siedzibą w Cieszynie przy ul. Zamkowa 3A/1

Okres realizacji: 01.08.2019 – 31.07.2021

Cel projektu: wzrost aktywności społeczno-zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 48 osób (26 kobiet i 22 mężczyzn) zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych społecznie z terenu powiatu cieszyńskiego poprzez kompleksowe działania na rzecz integracji osób z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji w okresie od 1 czerwca 2019 roku do 30 listopada 2020 roku.

Adresaci projektu: osoby w wieku od 18 do 55 lat, zamieszkałe na terenie powiatu cieszyńskiego, wykluczone społecznie bądź zagrożone wykluczeniem społecznym wynikającym z przynajmniej jednej z poniżej wymienionych przesłanek:

 1. osoby niepełnosprawne z orzeczeniem 8 osób (4K, 4M) - w tym osoby upośledzone intelektualnie w stopniu lekkim lub upośledzone w stopniu lekkim i zaburzone/chore psychicznie, lub tylko z obniżoną sprawnością intelektualną i zaburzone lub chore psychicznie, w tym osoby posiadające stopień umiarkowany lub znaczny;

 2. osoby bezrobotne zarejestrowane w UP, zakwalifikowane do tzw. III profilu lub osoby bierne zawodowo;

 3. osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej;

 4. osoby opuszczające pieczę zastępczą lub zakłady karne;

 5. osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa;

 6. osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Formy wsparcia dla uczestników projektu:

 1. doradztwo i konsultacje – indywidulane spotkania każdego uczestnika projektu z doradcą zawodowym, pracownikiem socjalnym oraz psychologiem;

 2. szkolenia miękkie - realizacja warsztatów z zakresu umiejętności psychologiczno-społecznych, umiejętności interpersonalnych, edukacji finansowej, umiejętności poruszania się po rynku pracy z elementami ekonomii społecznej;

 3. szkolenia zawodowe - kończące się egzaminem i wydaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych;

 4. staże - realizowane będą na jednym z czterech warsztatów w Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „BYĆ RAZEM”: kuchni, pralni, manufakturze WellDone oraz warsztacie porządkowym przez okres 6 miesięcy.

Planowane efekty realizacji projektu:

 1. uzyskanie kwalifikacji przez 18 osób (10 kobiet, 8 mężczyzn);

 2. aktywne poszukiwanie pracy przez 16 osób (9 kobiet, 7 mężczyzn);

 3. podjęcia pracy przez 11 osób (6 kobiet, 5 mężczyzn).

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY, zainteresowanych do wzięcia w nim udziału zapraszamy do kontaktu z punktem rekrutacyjnym pod nr tel.: 502 778 114.

Wartość projektu: 999 131,70 zł

Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 949 175,11 zł.

Wróć

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Więcej". Więcej...