Rekrutacja uczestniczek/uczestników do projektu „Beskidy na TAK!”

BESKIDY NA TAK!

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „BYĆ RAZEM” wraz z Part­ne­ra­mi – Stowarzyszeniem Integracyjnym Eurobeskidy z Łodygowic oraz Powiatowym Urzędem Pracy z Cieszyna od 01.06.2016 rozpoczyna nabór uczest­ni­cze­k/u­czest­ni­ków do projektu pn. „Beskidy na TAK!” współ­fi­nan­so­wa­ne­go ze środków Unii Eu­ro­pej­skiej w ramach Eu­ro­pej­skie­go Fundusz Spo­łecz­ne­go (Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania 9.1 Aktywacja społeczna, poddziałanie 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.)

Kto może wziąć udział w projekcie?

Do udziału w projekcie zapraszamy mieszkańców powiatu cieszyńskiego i żywieckiego znajdujących się w trudnej sytuacji zawodowej i społecznej, w szczególności:

  • osoby niepełnosprawne, zwłaszcza w stopniu umiarkowanym i znacznym,
  • opiekunów osób niepełnosprawnych,
  • osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo,
  • inne osoby, korzystające z różnych form wsparcia z racji trudnej lub niezwykle trudnej sytuacji osobistej.

Co oferujemy uczestnikom projektu?

  • indywidualny kontakt z wybranym specjalistą: doradcą zawodowym, psychologiem, pracownikiem socjalnym,
  • szkolenia wspomagające powrót na rynek pracy,
  • szkolenia zawodowe dopasowane do potrzeb i możliwości uczestników projektu,
  • możliwość odbycia dziesięciomiesięcznego stażu zawodowego,
  • możliwość zatrudnienia przez okres 12 miesięcy.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

JEŚLI JESTEŚ ZAINTERESOWANY UDZIAŁEM W PROJEKCIE SKONTAKTUJ SIĘ Z JEDNYM Z NASZYCH PUNKTÓW REKRUTACYJNYCH: telefonicznie, mailowo, osobiście

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „BYĆ RAZEM”, ul. Wałowa 4, 43-400 Cieszyn, tel. 502 143 755 mail: bycrazem.cieszyn@beskidynatak.eu

Stowarzyszenie Integracyjne EUROBESKIDY, ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice, tel.: 33 862 31 98 lub 33 862 31 97 mail: eurobeskidy.lodygowice@beskidynatak.eu

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie, pl. Wolności 6, 43-400 Cieszyn, tel.: 33 851 49 91 wew. 117, mail: pup.cieszyn@beskidynatak.eu

Szczegółowe zasady i tryb rekrutacji uczestników do projektu określa Regulamin rekrutacji

 

Wróć

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Więcej". Więcej...