„W stronę nowych możliwości”

„W stronę nowych możliwości”

Projekt re­ali­zo­wa­ny przez Fundację Rozwoju Przed­się­bior­czo­ści Spo­łecz­nej „BYĆ RAZEM” w part­ner­stwie
z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach.

Okres re­ali­za­cji: 01.04.2017 – 31.12.2018

Cel projektu: wzrost aktywności społeczno-zawodowej 30 osób zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych społecznie z terenów powiatu cieszyńskiego. Zakłada się, iż efektem końcowym projektu będzie wzrost umiejętności i kompetencji społecznych uczestników projektu, wzrost umiejętności zawodowych, a także szansa na uzyskanie zatrudnienia przez część osób objętych projektem.

Adresaci projektu:

  1. osoby nie­peł­no­spraw­ne, w stopniu lekkim, umiar­ko­wa­nym i znacznym,
  2. osoby bezrobotne z obniżoną sprawnością intelektualną bez orzeczenia o niepełnosprawności lecz zarejestrowane w UP, posiadające tzw. III profil,
  3. osoby z obniżoną sprawnością intelektualną lub upośledzone umysłowo w stopniu lekkim, niezarejestrowane w UP lecz korzystające z pomocy społecznej.

Formy wsparcia dla uczest­ni­ków projektu:

  1. do­radz­two i kon­sul­ta­cje – in­dy­wi­du­al­ne spo­tka­nia każdego uczest­ni­ka projektu z doradcą za­wo­do­wym, pra­cow­ni­kiem so­cjal­nym, psy­cho­lo­giem oraz pedagogiem specjalnym;
  2. szko­le­nia - re­ali­za­cja warsz­ta­tów z zakresu umie­jęt­no­ści psy­cho­lo­gicz­no­-spo­łecz­nych, interpersonalnych, edukacji fi­nan­so­wej, umie­jęt­no­ści po­ru­sza­nia się po rynku pracy z ele­men­ta­mi ekonomii spo­łecz­nej, a także szko­le­nia zawodowe; te ostatnie zakończą się eg­za­mi­nem i wydaniem cer­ty­fi­ka­tu po­twier­dza­ją­ce­go uzy­ska­nie nowych kwa­li­fi­ka­cji za­wo­do­wych;
  3. staże - re­ali­zo­wa­ne będą na jednym z czterech warsz­ta­tów w Fundacji: kuchni, pralni, ma­nu­fak­tu­rze WellDone i warsz­ta­cie po­rząd­ko­wym przez okres 10 miesięcy.

Pla­no­wa­ne efekty re­ali­za­cji projektu:

  1. uzy­ska­nie kwa­li­fi­ka­cji przez 16 osób,
  2. aktywne po­szu­ki­wa­nie pracy przez 11 osób,
  3. podjęcia pracy przez 7 osób.

Wartość projektu: 1 012 203,60 zł

Kwota do­fi­nan­so­wa­nia z Unii Eu­ro­pej­skiej: 961 593,42 zł.

 

Wróć

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Więcej". Więcej...