Projekty realizowane

„W stronę nowych możliwości”

„W stronę nowych możliwości”

Projekt re­ali­zo­wa­ny przez Fundację Rozwoju Przed­się­bior­czo­ści Spo­łecz­nej „BYĆ RAZEM” w part­ner­stwie
z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach.

Okres re­ali­za­cji: 01.04.2017 – 31.12.2018

Więcej...

Rekrutacja uczestniczek/uczestników do projektu „Beskidy na TAK!”

BESKIDY NA TAK!

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „BYĆ RAZEM” wraz z Part­ne­ra­mi – Stowarzyszeniem Integracyjnym Eurobeskidy z Łodygowic oraz Powiatowym Urzędem Pracy z Cieszyna od 01.06.2016 rozpoczyna nabór uczest­ni­cze­k/u­czest­ni­ków do projektu pn. „Beskidy na TAK!” współ­fi­nan­so­wa­ne­go ze środków Unii Eu­ro­pej­skiej w ramach Eu­ro­pej­skie­go Fundusz Spo­łecz­ne­go (Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania 9.1 Aktywacja społeczna, poddziałanie 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.)

Więcej...

„BESKIDY NA TAK!”

BESKIDY NA TAK!

Projekt realizowany przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „BYĆ RAZEM” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Integracyjnym Eurobeskidy z Łodygowic oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Cieszynie.

Okres realizacji: 01.05.2016 – 30.04.2018

Więcej...

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Więcej". Więcej...