Projekty realizowane

Ogród Inicjatyw

Projekt realizowany przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „BYĆ RAZEM” z siedzibą w Cieszynie przy ulicy Wałowej 4.

Okres realizacji: 01.07.2021 – 31.12.2021

Miejsce realizacji: Teren siedziby Fundacji przy ul. Wałowej 4 w Cieszynie

Cel projektu: Zwiększenie zaangażowania 70 mieszkańców Cieszyna w budowanie wspólnego „Ogrodu Inicjatyw” oraz wypracowanie 2 nowych inicjatyw lokalnych.

Adresaci projektu: bezpośrednia grupa docelowa to 60 osób (35K, 25M) mieszkańców miasta Cieszyna w wieku 16+ bez górnej granicy wieku. Wszyscy chętni mieszkańcy Cieszyna, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, seniorów oraz osób młodych od 16 lat. Grupa min. 50 uczestników będzie głównym członem projektu i będzie mieć możliwość uczestnictwa w warsztatach rzemieślniczych oraz prowadzenia rewitalizacji ogrodu. Przewidziano także udział osób pośrednio zaangażowanych w realizację (rodziny uczestniczek/uczestników) oraz odbiorców efektów/rezultatów projektu.

Więcej...

„Lepszy Ty”

Projekt re­ali­zo­wa­ny przez Fundację Rozwoju Przed­się­bior­czo­ści Spo­łecz­nej „BYĆ RAZEM” z siedzibą w Cie­szy­nie przy ul. Wałowej 4 w part­ner­stwie ze Sto­wa­rzy­sze­niem Wspie­ra­nia Ini­cja­tyw Go­spo­dar­czych „DELTA PARTNER” z siedzibą w Cie­szy­nie przy ul. Zamkowa 3A/1

Okres re­ali­za­cji:01.01.2021 – 31.12.2022

Więcej...

„Nowy START”

Nowy START”

 

Projekt realizowany przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „BYĆ RAZEM” z siedzibą w Cieszynie przy ul. Wałowej 4 w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Gospodarczych „DELTA PARTNER” z siedzibą w Cieszynie przy ul. Zamkowa 3A/1

Okres realizacji: 01.08.2019 – 31.07.2021

 

Więcej...

"Krajowa Sieć Reintegracji – wzmocnienie instytucji zatrudnienia socjalnego w działaniach polityki społecznej wobec wykluczenia społecznego"

 

Projekt realizowany przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „BYĆ RAZEM” z siedzibą w Cieszynie przy ul. Wałowej 4, w ramach którego utworzone zostały 3 Kluby Integracji Społecznej: KIS "BYĆ RAZEM" w Cieszynie przy ul. Wałowej 4, 43-400 Cieszyn, KIS "Staropolski" w Kończycach Małych przy ul. Staropolskiej 5, 43-410 Kończyce Małe oraz KIS "Notre Dame" w Strumieniu przy ul. 1 Maja 12, 43-246 Strumień
Okres realizacji: 01.05.2019 – 31.12.2019
 

Więcej...

OWES obszaru bielskiego

 

 

Przedsiębiorstwo Społeczne o nazwie

 

FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

SPOŁECZNEJ BYĆ RAZEM

 

utworzyło miejsca pracy w ramach projektu „OWES obszaru bielskiego"

 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej
w regionie, Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej.

Więcej...

„Nowy początek”

 

logo

 

Nowy początek”

Projekt realizowany przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „BYĆ RAZEM” z siedzibą w Cieszynie przy ul. Wałowej 4 w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Gospodarczych „DELTA PARTNER” z siedzibą w Cieszynie przy ul. Zamkowa 3A/1

Okres realizacji: 01.05.2018 – 30.11.2019

Więcej...

„W stronę nowych możliwości”

„W stronę nowych możliwości”

Projekt re­ali­zo­wa­ny przez Fundację Rozwoju Przed­się­bior­czo­ści Spo­łecz­nej „BYĆ RAZEM” w part­ner­stwie
z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach.

Okres re­ali­za­cji: 01.04.2017 – 31.12.2018

Więcej...

Rekrutacja uczestniczek/uczestników do projektu „Beskidy na TAK!”

BESKIDY NA TAK!

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „BYĆ RAZEM” wraz z Part­ne­ra­mi – Stowarzyszeniem Integracyjnym Eurobeskidy z Łodygowic oraz Powiatowym Urzędem Pracy z Cieszyna od 01.06.2016 rozpoczyna nabór uczest­ni­cze­k/u­czest­ni­ków do projektu pn. „Beskidy na TAK!” współ­fi­nan­so­wa­ne­go ze środków Unii Eu­ro­pej­skiej w ramach Eu­ro­pej­skie­go Fundusz Spo­łecz­ne­go (Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania 9.1 Aktywacja społeczna, poddziałanie 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.)

Więcej...

„BESKIDY NA TAK!”

BESKIDY NA TAK!

Projekt realizowany przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „BYĆ RAZEM” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Integracyjnym Eurobeskidy z Łodygowic oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Cieszynie.

Okres realizacji: 01.05.2016 – 30.04.2018

Więcej...

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Więcej". Więcej...