Pralnia wodna

Świad­czy­my pro­fe­sjo­nal­ne i kom­plek­so­we usługi pral­ni­cze: pierzemy bieliznę hotelową, ga­stro­no­micz­ną, odzież per­so­ne­lu. Ofe­ru­je­my usługi w zakresie prania dla od­bior­ców in­sty­tu­cjo­nal­nych typu: hotele, schro­ni­ska, pen­sjo­na­ty, re­stau­ra­cje, sa­na­to­ria. Dbamy o to aby po­wie­rzo­na bielizna była czysta, świeża i do­star­czo­na na czas!

W krótkim czasie zy­ska­li­śmy grono stałych, często wy­ma­ga­ją­cych Klientów, ce­nią­cych sobie wysoką jakość prania oraz niższe, po­zwa­la­ją­ce na oszczęd­no­ści ceny.

Pralnia nasza jest wy­po­sa­żo­na w no­wo­cze­sne – ener­go­osz­częd­ne maszyny; pozwala to na bardziej efek­tyw­ne i dokładne pranie przy mniej­szym zużyciu energii. Używane przez nas proszki są wysokiej jakości – nie mają ten­den­cji do nisz­cze­nia prania, co pozwala na dłuższe jego użyt­ko­wa­nie. Wszystko to sprawia, że nasze usługi są atrak­cyj­ne cenowo i ja­ko­ścio­wo. Nasi do­tych­cza­so­wi Klienci i stale rosnące grono nowych są gwa­ran­cją tego, iż jakość świad­czo­nych przez nas usług jest na naj­wyż­szym poziomie.

Za­się­giem dzia­ła­nia obej­mu­je­my obecnie miej­sco­wo­ści powiatu cie­szyń­skie­go w szcze­gól­no­ści Cieszyn, Ustroń, Wisłę i okolice.

Pralnia

 

Pralnia

Za­pra­sza­my do współ­pra­cy!
Ko­rzy­sta­jąc z naszych usług i kupując nasze produkty robisz coś znacznie więcej - pomagasz nam pomagać!

 

Do pobrania

Ulotka (585.2 KiB)
Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Więcej". Więcej...