Zamówienia

Zapytanie ofertowe numer 2/KIS/2019

Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników Klubów Integracji Społecznej „BYĆ RAZEM”, „Staropolski”, „Notre Dame”, w celu realizacji projektu pod nazwą: „Krajowa Sieć Reintegracji – wzmocnienie instytucji zatrudnienia socjalnego w działaniach polityki społecznej wobec wykluczenia społecznego” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

11.10.2019

Więcej...

Zapytanie ofertowe numer 1/KIS/2019

Realizacja usługi cateringowej dla uczestników/uczestniczek 3 Klubów Integracji Społecznej w ramach projektu pod nazwą: „Krajowa Sieć Reintegracji – wzmocnienie instytucji zatrudnienia socjalnego w działaniach polityki społecznej wobec wykluczenia społecznego” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki
i edukacji, Działanie: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

25.07.2019

Więcej...

Zapytanie ofertowe numer 4/NM/2018 w ramach projektu "W stronę nowych możliwości”

Or­ga­ni­za­cja i prze­pro­wa­dze­nie kursów za­wo­do­wych w celu re­ali­za­cji projektu pod nazwą „W stronę nowych możliwości” współ­fi­nan­so­wa­ne­go ze środków Eu­ro­pej­skie­go Funduszu Spo­łecz­ne­go  w ramach Re­gio­nal­ne­go Programu Ope­ra­cyj­ne­go Wo­je­wódz­twa Ślą­skie­go na lata 2014-2020 dla osi prio­ry­te­to­wej: IX. Włą­cze­nie spo­łecz­ne dla dzia­ła­nia 9.1 Aktywna In­te­gra­cja, pod­dzia­ła­nie 9.1.5. Programy aktywnej in­te­gra­cji osób i grup za­gro­żo­nych wy­klu­cze­niem spo­łecz­nym.

11.10.2018

Więcej...

Zapytanie ofertowe numer 4/NP/2018

Realizacja usługi cateringowej dla uczestników szkoleń miękkich w projekcie pod nazwą: „Nowy początek” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

25.06.2018

Więcej...

Zapytanie ofertowe numer 3/NP/2018

Realizacja szkoleń z kompetencji społecznych w projekcie pod nazwą: „Nowy początek” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

25.06.2018

Więcej...

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Więcej". Więcej...